สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O18 E - Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติิมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Page 1 of 6

ทำเนียบบุคลากร

นายจตุรพล อุ่นสถิตย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ
คณะผู้บริหาร
โทร : 0835363959
Email : admin@nongsor.com

นายสุภาษิต พลเยี่ยม

ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 086-0214295
Email : nongso2021@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
121
คน
เมื่อวาน
152
คน
เดือนนี้
500
คน
เดือนที่แล้ว
4,831
คน
ปีนี้
37,474
คน
ปีที่แล้ว
738
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)